top of page

Högriskprofil för depression identifierad

Uppdaterat: 24 sep. 2018

I en studie i Umeå har man identifierat en högriskprofil för äldre som riskerar att drabbas av

depression.


I en populationsbaserad studie med över 2000 män och kvinnor, alla 70 år gamla, undersöktes olika fysiska funktionsmått, gånganalys, gripstyrka och daglig fysisk aktivitet och sattes i relation till depressiva symtom.


Vi har intervjuat Sofie Holmquist, doktorand i beteendevetenskapliga mätningar. Sofie har, tillsammans med en annan student, gjort studien som ett examensarbete på psykologprogrammet.


Hur kommer det sig att depression inte så ofta upptäcks hos den äldre befolkningen?

SVAR: Depression tar sig ofta andra uttryck hos äldre och symtomen kan skilja sig mot för de man ser hos den yngre befolkningen. Det kan också vara så att äldre inte är lika benägna att söka vård, kanske är det en generationsfråga fortsätter hon och tillägger att de kan vara svårare att upptäcka och diagnostisera när de väl söker sig till vården.


Det finns flera andra studier kring depressiva symtom - hur skiljer sig er studie från andra?

SVAR: De flesta studier tittar på enskilda faktorer, hur de hänger samman med depressiva symptom. Man undersöker då hela gruppen tillsammans och antar att för de olika deltagarna ska det vara samma variabler som ska hänga ihop med depressiva symtom men det kan i själva verket variera och finnas flera olika riskprofiler, till exempel beroende på om du är kvinna man. Vi har grupperat deltagarna efter fysisk funktionsnivå, gripstyrka osv (dagliga funktioner) och vi hittade en riskprofil.


Vanligtvis används självskattning när man mäter fysisk aktivitet men vi har använt objektiva mått. Alla deltagare har fått aktivitetsmätare i en vecka vilket försett oss med objektiva mått. Används självskattning finns tendenser till överskattning. Övriga undersökningar av fysisk funktionsnivå har också gjorts med objektiva mått.


Något annat som skiljer oss från andra studier är omfattningen, det är ovanligt med så stora studier; vi har över 2000 deltagare.


Hur beskriver ni högriskprofilen?

SVAR: Det är personer med låg fysisk funktionsnivå som rör sig lite (har en låg fysisk aktivitet). Vi har utgått från WHO´s rekommendationer för fysisk aktivitet. Det finns en överrepresentation av personer med diabetes typ 2 och även personer som är överviktiga. I gruppen upptäcktes en nästan 7 ggr förhöjd risk!


Vad kan informationen användas till?

SVAR: När personen söker hjälp hos vården kan man lättare förstå och identifiera sjukdomen, alltså hitta igen personer som tillhör riskgruppen.


Vad händer nu?

SVAR: Studien är publicerad i tidsskriften "Depression and Anxiety". Själv skriver jag en avhandling inom beteendevetenskapliga mätningar och forskar om personlig lämplighet inom polisyrket.


Hur ser framtiden ut?

SVAR: Jag ska disputera 2021 och sedan vill jag gärna kunna kombinera kliniskt arbete och forskning.


Tack så mycket Sofie och lycka till med din PTP! Är det något du vill tillägga?

SVAR: Tack själv! Jag tycker att det vore bra om det kunde forskas mer på hur fysisk aktivitet skulle kunna användas som del av behandling vid depression hos äldre personer.Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page